Document
GRUP H10 HOTELS
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Textos Legals Versió 3 03-2018

3.0 Informació addicional (general)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

Responsable del tractament

Dades de contacte del responsable

CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L. (GRUP H10 HOTELS)

C/ Numància, 185-1ª – 08034 BARCELONA NIF B62116942 / Tel. 93 430 41 47

Termini de conservació

El termini que la previsió legal obliga a conservar-les per raons fiscals, comptables i per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant això, podran conservar-se més temps amb finalitats d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

Destinataris

Destinatari de la cessió

Les empreses que formen part del Grup H10 Hotels

Finalitat de la cessió

Enviament de la informació publicitària de les societats que formen part del Grup H10 Hotels.

Legitimació de la cessió

Consentiment de l’interessat.

Moviments internacionals de dades

Entre les empreses del Grup H10 Hotels.

Transferència internacional

No es produeixen.

Encarregats de tractament

Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregats de Tractament.

Drets

Quins drets te?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre el tractament de les seves dades personals. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, a sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals varen ser recollides. En determinades ocasions, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades, essent aquests un motiu suficient per a cessar el tractament, tret de motius legítims o per exercici i defensa de possibles reclamacions.

Com pot exercitar-los?

Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit a l'adreça a dalt indicada o enviar un correu electrònic a pd@h10hotels.com. Haurà d'especificar quin d'aquests drets exercita i acompanyar-ho de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i el document identificatiu del mateix. Per utilitzar un model oficial de l’AGPD, accedeixi al següent enllaç: http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-idphp.php

Possibilitat de reclamar davant de la AEPD

Quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a l’AEPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid.